Adatkezelési tájékoztató

Borbély-Szoják Zsanett e.v., székhely: 2360 Gyál, Heltai Jenő utca 13., Telephely: 1188 Budapest, Nemes utca 48. em.: FS ajtó: 1., adószám: 66528050-1-33, nyilvántartási szám: 56879427 , képviseletre jogosult: Borbély-Szoják Zsanett, képviseletre jogosult tisztsége: egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Társaság)

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerint az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, továbbá az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről. A jogszabályi kötelezettséget a Társaság jelen tájékoztatóval teljesíti.

 

 1. Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

 

 1. Adatkezelő, az adatkezelő képviselője és a személyes adatok címzettjei

 

 • Az adatkezelő a Társaság.

 

 • A Társaság, mint adatkezelő képviselője és elérhetőségei:

Borbély-Szoják Zsanett e.v., székhely: 2360 Gyál, Heltai Jenő utca 13., telephely: 1188 Budapest, Nemes utca 48. em., telefonszám: +36 20 775 7361, e-mail: szojakzsanett@gmail.com

 

 • A személyes adatok címzettjei
 1. Általános, bármely jogcímen kezelt adat kezelésére kiterjedő jogkörrel rendelkező címzettek:
 • adatkezelő képviselője;
 • üzletvezető;
 • üzletvezető-helyettes.
 1. Hozzájáruláson alapuló adatkezelést végző címzettek:
 • az (1) bekezdésben felsoroltak;
 • ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók;
 • adatfeldolgozók.
 1. Munkaviszonyon alapuló adatkezelést végző címzettek:
 • az (1) bekezdésben felsoroltak;
 • adatfeldolgozók.
 1. Szerződéshez kapcsolódó adatkezelést végző címzettek:
 • az (1) bekezdésben felsoroltak;
 • ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók;
 • adatfeldolgozók.
 1. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelést végző címzettek:
 • az (1) bekezdésben felsoroltak;
 • ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók;
 • adatfeldolgozók.
 1. Kötelező adatkezelést végző címzettek: az (1) bekezdésben felsoroltak.

 

 1. Adatfeldolgozó

 

 • Ha az adatkezelést a Társaság nevében más végzi, a Társaság kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés e rendelet követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

 

 • A Társaság által igénybe vett adatfeldolgozók:
 1. könyvelő: Borbély-Szoják Zsanett e.v.
 2. Weboldal és tárhelyszolgáltató: ONLINE Műhely Bt. Képviselő (Kapcsolattartó): Tóth Péter Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Posta Köz 1/B Adószám: 27312627-1-13
 3. számlázó program: billingo.hu, Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Adószám: 27926309-2-41, 1133 Budapest, Árbóc utca 6.
 4. Weblaptervező: Fodor Fruzsina, 2011 Budakalász Ökörszem utca 5., Adószám: 69899061-1-33, HU69899061
 5. Marketing:Cégnév: BeautyMaEx Bt. (továbbiakban: Beauty Marketing Experts), Székhely: 1123 Budapest, Győri út 22. fszt. 2., Adószám: 26555177143, Cégtulajdonos: Barna Alexandra
 6. Időpontfoglaló rendszer:Cégnév: Minup Informatikai Kkt., Képviselő: Marjai Ádám Gyula, Levelezési cím: 1074 Budapest Csengery utca 24. 3/28, Telefonszám: +36204205112, Email: hello@minup.io, Adószám: 27399664-1-42., Közösségi adószám: HU27399664., Cégjegyzékszám: 01-03-025979

 

 • A Társaság által igénybe vett adatfeldolgozóknak átadott adatok
 1. munkaviszonnyal összefüggésben kezelt személyes adatok közül (könyvelő):
 • név,
 • lakcím,
 • anyja neve,
 • születési hely, idő,
 • személyigazolvány szám,
 • TAJ szám,
 • adóazonosító jel,
 • bankszámlaszám,
 • béradatok.
 1. hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok közül (alvállalkozók):
 • aktuális diagnosztizált betegségek,
 • közelmúltban diagnosztizált betegségek,
 • aktuális orvosi kezelés,
 • aktuális bőrprobléma,
 • rendszeresen szedett gyógyszerek,
 • egyéb aktuális egészségügyi panasz,
 • korábbi kezelések,
 • fénykép,
 • regisztrációs lapon szereplő egyéb adatok.
 1. hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok közül (informatikai szolgáltató):
 • felhasználó keresztneve,
 • felhasználó e-mail címe.
 1. hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok közül (informatikai szolgáltató):
 • felhasználó teljes neve,
 • felhasználó e-mail címe,
 • telefonszám,
 • üzenetben megadott adatok.
 1. a szerződésekkel összefüggésben, a szerződés teljesítése céljából kezelt személyes adatok közül (informatikai szolgáltató):
 • név,
 • lakcím,
 • szállítási cím,
 • telefonszám,
 • e-mail cím,
 • rendelésszám.
 1. a szerződésekkel összefüggésben, a szerződés teljesítése céljából kezelt személyes adatok közül (alvállalkozók):
 • név,
 • telefonszám,
 • e-mail cím.
 1. a szerződésekkel összefüggésben, a szerződés teljesítése céljából kezelt személyes adatok közül (futár):
 • név,
 • szállítási cím,
 • e-mail cím,
 • telefonszám,
 • rendelésszám.
 1. jogi kötelezettség teljesítése céljából kezelt személyes adatok közül (könyvelő, alvállalkozók):
 • név,
 • lakcím.

 

III. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés

 

 • Azon személyes adatok esetén, amelyek kezelése nem feltétlenül szükséges a szerződés teljesítéséhez, az adatkezeléshez az érintett hozzájárulása szükséges. A Társaság által nyújtott szolgáltatás magasabb színvonalon történő nyújtásához szükség lehet az érintett bizonyos személyes adatainak kezelésére, amely személyes adatok az I. Fejezet II. cikk (3) bekezdése szerinti különleges kategóriába esőnek minősülnek, így az adatkezeléshez az érintett kifejezett hozzájárulása szükséges.

 

 • A Társaság az érintett hozzájárulását adatai kezeléséhez külön adatkérő lapon kéri. Az adatkérést megelőzően az érintett számára megismerhetővé teszi az általános adatkezelési tájékoztatóját, amelynek megismeréséről érintettet az adatkérő lapon külön nyilatkoztatja.

 

 • A Társaság honlapján az adatkezeléshez való hozzájárulás kizárólag aktív magatartással adható meg, ilyen aktív magatartás lehet bármely olyan nyilatkozat vagy cselekedet, amely az adott ügyben egyértelműen jelzi az érintett kifejezett és egyértelmű hozzájárulását adatainak kezeléséhez.

 

 • A munkaszerződés teljesítéséhez szükség van az érintett bizonyos személyes adatainak kezelésére, amely személyes adatok az I. Fejezet II. cikk (3) bekezdése szerinti különleges kategóriába esőnek minősülnek, így az adatkezeléshez az érintett kifejezett hozzájárulása szükséges. A Társaság az érintett hozzájárulását adatai kezeléséhez a személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztató lapon kéri.

 

 • A Társaság a szerződésekkel összefüggésben kezeli a vele bármilyen minőségben szerződött egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő, jogi személy képviselőjeként eljáró természetes személy Az adatkezeléshez az érintett hozzájárulása szükséges, a Társaság az érintett hozzájárulását adatai kezeléséhez külön adatkérő lapon kéri. Az adatkérést megelőzően az érintett számára megismerhetővé teszi az általános adatkezelési tájékoztatóját, amelynek megismeréséről érintettet az adatkérő lapon külön nyilatkoztatja.

 

 • Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása.

 

 • Az adatkérést megelőzően a Társaság az érintett számára megismerhetővé teszi az általános adatkezelési tájékoztatóját, amelynek megismeréséről érintettet az adatkérő lapon külön nyilatkoztatja.

 

 • Az érintett hozzájárulása a konkrét üggyel kapcsolatos adatkezelési tevékenységre terjed ki, ha az adatkezelés több ügyet érint, akkor a Társaság az összes adatkezelési célra vonatkozóan megkéri a hozzájárulást.

 

 • Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti e szabályzatot, vagy a vonatkozó jogszabályokat, kötelező erővel nem bír.

 

 • Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

 

 • A Társaság kizárólag olyan adatokat kezel, amelyek az adott ügy viteléhez (szerződés teljesítéséhez) szükségesek.

 

 • Amennyiben az érintett hozzájárult a személyes adatainak kezeléséhez, a Társaság a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében, illetve az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – törvény eltérő rendelkezésének hiányában –, az adatokat külön erre vonatkozó hozzájárulás nélkül, illetve a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti.

 

 • A Társaság az érintett hozzájárulása alapján az alábbi személyes adatokat kezeli (az internetes megjelenéshez kapcsolódó adatkezelés külön cikkekben találhatóak):

 

 1. aktuális diagnosztizált betegségek,
 2. közelmúltban diagnosztizált betegségek,
 3. aktuális orvosi kezelés,
 4. aktuális bőrprobléma,
 5. rendszeresen szedett gyógyszerek,
 6. egyéb aktuális egészségügyi panasz,
 7. korábbi kezelések,
 8. fénykép,
 9. regisztrációs lapon szereplő egyéb adatok.

 

 • Az adatok tárolásának időtartama:
 1. az érintettel kötött szerződés megszűnését követő 5 évig, vagy
 2. a hozzájárulás visszavonásáig,
 3. jelen cikk (12) bekezdésében foglalt adatkezelés esetén a jogi kötelezettségek teljesítéséig, vagy a jogos érdekek érvényesítéséig.

 

 • A Társaság az érintett hozzájárulása alapján, a munkaviszonnyal összefüggésben az alábbi személyes adatokat kezeli: munkavállalók egészségügyi alkalmassági vizsgálatának adatai.

 

 • A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.

 

 • A Társaság a szerződésekkel összefüggésben, az érintett képviselőként eljáró személy hozzájárulása alapján az alábbi személyes adatokat kezeli:
 1. név,
 2. telefonszám,
 3. e-mail cím.

 

 • Az adatok tárolásának időtartama a szerződés vagy a képviseleti jog megszűnését követő 5 év, kivéve, ha jogszabály más időtartamot határoz meg.

 

 1. Munkaviszonyon alapuló adatkezelés:

 

 • A munkavállalótól csak olyan adat közlése kérhető, amely személyiségi jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges. A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

 

 • A Társaság köteles a munkavállalót tájékoztatni személyes adatainak kezeléséről. A Társaság a munkavállalóra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben vagy a munkavállaló hozzájárulásával közölhet. A munkavállalóra vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra – hozzájárulása nélkül, személyazonosításra alkalmatlan módon – átadhatók.

 

 • A munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából a Társaság a munkavállaló személyes adatait – az adatszolgáltatás céljának megjelölésével, törvényben meghatározottak szerint – adatfeldolgozó számára átadhatja. Erről a munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell.

 

 • A Társaság a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti. Az ellenőrzés és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető. A Társaság előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló ellenőrzésére szolgálnak.

 

 • Felvételre jelentkező munkavállalók esetén a kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, telefonszám, e-mail cím, fénykép, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés. A személyes adatok tárolásának időtartama a ki nem választott, vagy a jelentkezésüket visszavonó jelentkezők esetén: az elbírálást vagy a jelentkezés visszavonását követő 3 napon belül.

A jelentkezés (pályázat) és az ahhoz kapcsolódó adat kizárólag az érintett érdekében, az esetleges jövőbeli alkalmazás céljából, az érintett kifejezett és egyértelmű hozzájárulásával őrizhető meg.

 

 • A Társaság a munkaviszonnyal összefüggésben az alábbi személyes adatokat kezeli:

 

 1. név,
 2. lakcím,
 3. anyja neve,
 4. születési hely, idő,
 5. személyigazolvány szám,
 6. TAJ szám,
 7. adóazonosító jel,
 8. bankszámlaszám,
 9. munkaalkalmassági orvosi vizsgálatok eredménye,
 10. iskolai végzettséget igazoló dokumentumok,
 11. biztonsági kamerák felvételei.

 

 • Az adatkezelés jogalapja:

 

 1. az adatkezelés a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából szükséges (szerződés teljesítése);
 2. az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (statisztikai, adózási és számviteli kötelezettségek);
 3. az érintett hozzájárulása (munkavállalók egészségügyi alkalmassági vizsgálatának adatai);
 4. az adatkezelés a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (beléptetőrendszer, munkahelyi kamera rendszer használata).

 

(8) A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év. 

 

 1. Szerződéshez kapcsolódó adatkezelés:

 

 • A Társaság a szerződésekkel összefüggésben, a szerződés teljesítése céljából kezeli a vele bármilyen minőségben szerződött természetes személy adatait. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

 

 • A Társaság a szerződésekkel összefüggésben, a szerződés teljesítése céljából az alábbi személyes adatokat kezeli:

 

 1. név,
 2. telefonszám,
 3. e-mail cím.

 

 • Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése.

 

 • Az adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év, kivéve, ha jogszabály más időtartamot határoz meg.

 

 1. A Társaság honlapjának használatához kapcsolódó adatkezelés (cookie-k)

 

 • A cookie-k – magyar nevükön sütik – kisméretű adatfájlok, melyeket a böngészés során a webhely az oldalaira látogató számítógépén, illetve mobilkészülékén helyez el. A cookie nem tartalmaz személyes információkat, és önmagában nem képes a felhasználó azonosítására, kizárólag a böngészésre használt eszköz felismerésére alkalmas. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi a felhasználó egyes műveleteit és beállításait, ezzel megkönnyíti a honlap használatát és statisztikai jellegű információkat gyűjt a látogatóinkról. Az Európai Bizottság irányelvei alapján, amennyiben azok az adott szolgáltatás használatához nem elengedhetetlenül szükségesek, cookie-kat csak a felhasználó kifejezett engedélyével lehet elhelyezni.A honlap használ ideiglenes cookie-t, amely a honlap bezárása után megszűnik, illetve állandó cookie-t, amely a felhasználó általi törlésig a számítógépen marad. Bizonyos cookie-k nélkülözhetetlenek a honlap használatához, míg vannak olyan típusú cookie-k, amelyek a felhasználói élmény javítását szolgálják.

 

 • A honlap használatához elengedhetetlenül szükséges cookie-k lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát, ezek hiányában számos funkció nem elérhető. Ezen cookie-k esetében az adatkezelés kizárólag a böngészés ideje alatt történik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a cookie-k törlődnek. Az ilyen típusú cookie-k használata nem igényli a felhasználó hozzájárulását, arról a honlapon történő első látogatás alkalmával kell tájékoztatást adni akként, hogy a honlapon a tájékoztatás lényegének összefoglalása megtalálható, emellett egy linken keresztül érhető el a teljes tájékoztató.

 

 • A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k célja alapvetően a szolgáltatás hatékonyságának növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele, emellett a teljesítmény javítására szolgálnak. Az ilyen típusú cookie-k használatához szükséges az adatkezelést megelőzően a felhasználó kifejezett hozzájárulása, ez a hozzájárulás kizárólag aktív magatartással adható meg, az erre vonatkozó négyzet bejelölésével. A hozzájárulással együtt az ilyen típusú cookie-k használatáról is tájékoztatást kell adni akként, hogy a honlapon a tájékoztatás lényegének összefoglalása megtalálható, emellett egy linken keresztül érhető el a teljes tájékoztató.

 

 • A Társaság a cookie-k használatával összefüggésben kizárólag a felhasználó egyes műveleteire és beállításaira vonatkozó adatokat kezel, nem kezeli a felhasználók személyes adatait. A felhasználó a honlap használata során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja. A kezelt adatokat a Társaság nem kapcsolja össze a felhasználó egyéb adataival, és a felhasználó hozzájárulása nélkül nem adja át harmadik személynek.

 

 • A Társaság honlapja a használat során az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

 

 1. felhasználó által használt IP cím,
 2. böngésző típusa,
 3. operációs rendszer jellemzői,
 4. böngészés időpontja,
 5. a honlapon végzett tevékenység.

 

 • A Társaság a honlapon az alábbi cookie-kat alkalmazza:

 

 1. Google Analytics
 2. WooCommerce Google Analytics
 3. Google Analytics Dashboard for WP (GADWP)Mailchimp
 4. WordPress
 5. WooCommerce
 6. Hyyan WooCommerce Polylang
 7. Woo Checkout Field
 8. Woo Custom and Sequential Order Number Lite
 9. WooCommerce Menü Kosár
 10. WooCommerce SimplePay Payment Gateway
 11. YITH WooCommerce Ajax Search
 12. MailPoet

 

 • Az adatkezelés jogalapja a honlap használatához elengedhetetlenül szükséges cookie-k esetében az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, míg a felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k esetében a felhasználó hozzájárulása.

 

 • Az adatok tárolásának időtartama:

 

 1. honlap használatához elengedhetetlenül szükséges cookie-k: a munkamenet végéig, illetve a böngésző bezárásáig,
 2. felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: a felhasználó böngésző eszközén a felhasználó által a böngészési előzmények törléséig.

 

VII. A Társaság hírlevél szolgáltatásához kapcsolódó adatkezelés

 

 • A honlapon a felhasználóknak lehetősége van feliratkozni a Társaság hírlevelére. A hírlevél szolgáltatásra való feliratkozáshoz szükséges a felhasználó kifejezett hozzájárulása, ez a hozzájárulás kizárólag aktív magatartással adható meg, a hírlevél küldéséhez szükséges adatok megadásával, és a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásra vonatkozó négyzet felhasználó általi bejelölésével.

 

 • A felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, írásban vagy a Társaság e-mail címére megküldött nyilatkozattal, ilyen esetben a felhasználó adatai haladéktalanul törlésre kerülnek.

 

 

 • A Társaság által a hírlevél szolgáltatással kapcsolatosan kezelt adatok:

 

 1. felhasználó keresztneve,
 2. felhasználó e-mail címe.

 

 • A hírlevél szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés célja a felhasználó tájékoztatása a Társaság programjairól, akcióiról, termékeiről és szolgáltatásairól.

 

 • Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

 

 • Az adatok tárolásának időtartama:

 

 1. a hírlevél szolgáltatás megszűnéséig, vagy
 2. a hozzájárulás visszavonásáig.

 

VIII. A Társaság Facebook oldalához kapcsolódó adatkezelés

 

 • A Társaság a programjainak és szolgáltatásainak ismertetésére Facebook oldalt tart fenn. A Társaság Facebook oldalán található posztokhoz történő hozzászólás nem minősül a Társaság felé formális megkeresésnek.

 

 • A Társaság a Facebook oldalán, illetve ahhoz kapcsolódóan nem kezel személyes adatot, így a felhasználó által közzétett személyes adatot sem, a felhasználókra a Facebook adatkezelési szabályzata az irányadó (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

 

 • A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a Facebook használati feltételeit (https://www.facebook.com/policies?ref=pf) sértő, vagy egyébként jogellenes, illetve a Társaság filozófiájával és üzletpolitikájával össze nem egyeztethető hozzászólás vagy ilyen tartalom közzététele esetén további értesítés nélkül letiltsa az érintettet és/vagy törölje a hozzászólást. A Társaság semmiféle felelősséget nem vállal az ilyen hozzászólásért vagy tartalomért.

 

 • A Társaság Facebook oldalán történő hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelésre a jelen Fejezet VI. cikkében foglaltak megfelelően alkalmazandók.

 

 • A Társaság Facebook oldalán történő regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelésre a jelen Fejezet VIII. cikkében foglaltak megfelelően alkalmazandók.

 

 1. A Társaság honlapján történő regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

 

 • A honlapon a felhasználóknak lehetősége van regisztrációra, amihez szükséges a felhasználó kifejezett hozzájárulása, ez a hozzájárulás kizárólag aktív magatartással adható meg, a regisztrációhoz szükséges adatok megadásával, és a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásra vonatkozó négyzet felhasználó általi bejelölésével.

 

 • A felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, írásban vagy a Társaság e-mail címére megküldött nyilatkozattal, ilyen esetben a felhasználó adatai haladéktalanul törlésre kerülnek.

 

 • A Társaság által a regisztráció szolgáltatással kapcsolatosan kezelt adatok:

 

 1. felhasználó e-mail címe
 2. felhasználónév,
 3. jelszó.

 

 • A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés célja:

 

a felhasználó tájékoztatása a Társaság programjairól, akcióiról, termékeiről és szolgáltatásairól.

 

 • Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

 

 • Az adatok tárolásának időtartama:

 

 1. a regisztráció szolgáltatás megszűnéséig, vagy
 2. a hozzájárulás visszavonásáig.

 

 1. A Társaság honlapján történő online időpontfoglaláshoz kapcsolódó adatkezelés

 

 • A honlapon a felhasználóknak lehetősége van online időpontfoglalásra, amihez szükséges a felhasználó kifejezett hozzájárulása, ez a hozzájárulás kizárólag aktív magatartással adható meg, az időpontfoglaláshoz szükséges adatok megadásával, és a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásra vonatkozó négyzet felhasználó általi bejelölésével.

 

 • A felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, írásban vagy a Társaság e-mail címére megküldött nyilatkozattal, ilyen esetben a felhasználó adatai haladéktalanul törlésre kerülnek.

 

 • A Társaság által az online időpontfoglalás szolgáltatással kapcsolatosan kezelt adatok:

 

 1. felhasználó teljes neve,
 2. felhasználó e-mail címe,
 3. telefonszám,
 4. kért kezelés.

 

 • Az online időpontfoglalás szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés célja:

 

az online időpontfoglalás lehetőségének biztosítása.

 

 • Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

 

 • Az adatok tárolásának időtartama:

 

 1. az online időpontfoglalás szolgáltatás megszűnéséig, vagy
 2. a hozzájárulás visszavonásáig.

 

 1. A Társaság honlapján történő üzenetküldési lehetőséghez kapcsolódó adatkezelés

 

 • A honlapon a felhasználóknak lehetősége van üzenetküldésre, amihez szükséges a felhasználó kifejezett hozzájárulása, ez a hozzájárulás kizárólag aktív magatartással adható meg, az üzenetküldéshez szükséges adatok megadásával, és a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásra vonatkozó négyzet felhasználó általi bejelölésével.

 

 • A felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, írásban vagy a Társaság e-mail címére megküldött nyilatkozattal, ilyen esetben a felhasználó adatai haladéktalanul törlésre kerülnek.

 

 

 • A Társaság által az üzenetküldés szolgáltatással kapcsolatosan kezelt adatok:

 

 1. felhasználó teljes neve,
 2. felhasználó e-mail címe,
 3. telefonszám,
 4. üzenetben megadott adatok.

 

 • Az üzenetküldéssel kapcsolatos adatkezelés célja:

 

a felhasználó tájékoztatása.

 

 • Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

 

 • Az adatok tárolásának időtartama:

 

 1. az üzenetküldés szolgáltatás megszűnéséig, vagy
 2. a hozzájárulás visszavonásáig.

 

XII. A Társaság webáruházához kapcsolódó adatkezelés

 

 • A webáruházban történő vásárlással összefüggésben, a szerződés teljesítése céljából kezeli a vele szerződött természetes személy adatait. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

 

 • A webáruházban történő vásárlással összefüggésben történő adatkezelés megfelel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek.

 

 

 • A Társaság a szerződésekkel összefüggésben az alábbi személyes adatokat kezeli:

 

 1. név,
 2. lakcím,
 3. szállítási cím,
 4. telefonszám,
 5. e-mail cím,
 6. rendelésszám.

 

 • Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése.

 

 • Az adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év, kivéve, ha jogszabály más időtartamot határoz meg.

 

XIII. A Társaság által szervezett ajándéksorsolással kapcsolatos adatkezelés

 

 • A Társaság ajándéksorsolást a szerencsejáték szervezéséről szóló évi XXXIV. törvény alapján szervez, amelyben a részvétel önkéntes, ennek során az érintett hozzájárulása alapján kezelheti az érintett természetes személy személyes adatait. Az adatok kezelésének célja a nyertes személyének megállapítása, a nyeremény részére történő eljuttatása.

 

 • Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, írásban vagy a Társaság e-mail címére megküldött nyilatkozattal, ilyen esetben az érintett adatai haladéktalanul törlésre kerülnek.

 

 • A Társaság az ajándéksorsolással összefüggésben az alábbi személyes adatokat kezeli:

 

 1. név,
 2. lakcím,
 3. telefonszám,
 4. e-mail cím.

 

 • Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

 

 • Az adatok tárolásának időtartama:

 

 1. az ajándéksorsolás végelszámolásáig, vagy
 2. a hozzájárulás visszavonásáig.

 

XIV. A Társaság által folytatott direkt marketinggel kapcsolatos adatkezelés

 

 • A Társaság direkt marketinget (közvetlen megkeresés) kizárólag a reklám címzettjének előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulásával alkalmaz, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek betartásával. Az adatkezelés célja az érintett tájékoztatása a Társaság programjairól, akcióiról, termékeiről és szolgáltatásairól, postai vagy elektronikus úton.

 

 • Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, írásban vagy a Társaság e-mail címére megküldött nyilatkozattal, ilyen esetben az érintett adatai haladéktalanul törlésre kerülnek.

 

 • A Társaság a direkt marketinggel összefüggésben az alábbi személyes adatokat kezeli:

 

 1. felhasználó keresztneve,
 2. felhasználó e-mail címe.

 

 • Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

 

 • Az adatok tárolásának időtartama:

 

 1. a direkt marketing tevékenység megszűnéséig, vagy
 2. a hozzájárulás visszavonásáig.

 

 1. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés:

 

 • A Társaság törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából kezeli a vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

 

 • A Társaság jogi kötelezettség teljesítése céljából az alábbi személyes adatokat kezeli:

 

 1. a) név,
 2. b) lakcím.

 

 • Az adatkezelés jogalapja a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

 

 • Az adatok tárolásának időtartama az alapul szolgáló jogviszony megszűnését követő 8 év.

 

XVI. Kötelező adatkezelés:

 

 • Személyes adat akkor is kezelhető, ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

 

 • Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.

 

 • Jelenleg a Társaság ezen a jogcímen adatot nem kezel.

 

XVII. Adatvédelem

 

 • A Társaság a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság hatékony megvalósítása, másrészt az e rendeletben foglalt követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.

 

 • A Társaság megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt kell, hogy biztosítsák, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

 

 • A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

 

 • A Társaság a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli, a munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő.

 

 • A Társaság a személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával korlátozza.

 

 • A Társaság által adatkezelésre és az adatok nyilvántartására használt számítógép jelszóval és vírusvédelemmel védett.

 

 • A Társaság által papíralapon kezelt adatok a Társaság székhelyén, zárható szekrényben kerülnek tárolásra.

 

 1. Az érintett jogai

 

 1. Átláthatóság és intézkedések

 

 • A Társaság vállalja, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtja, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat az érintett választása szerint írásban vagy elektronikus úton adja meg, de az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

 

 • A Társaság elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. Az 1. Fejezet II/5. b) pontban említett esetekben a Társaság az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

 

 • A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

 • A Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

 • A Társaság az információkat, illetve a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Társaság, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Társaságot terheli.

 

 • Ha Társaságnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

 • Az érintett részére a következő szakasz alapján nyújtandó információkat szabványosított ikonokkal is ki lehet egészíteni annak érdekében, hogy a tervezett adatkezelésről az érintett jól látható, könnyen érthető és jól olvasható formában kapjon általános tájékoztatást. Az elektronikusan megjelenített ikonoknak géppel olvashatónak kell lenniük.

 

 1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

 

 • Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, a Társaság a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét, ill. tájékoztatja az alábbiakról:

 

 1. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 4. amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
 5. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 6. a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 7. az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz;
 8. az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 9. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 10. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

 

Ha a Társaság a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és az 1. bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.

 

A bekezdés nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az információkkal.

 

 • Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

 

 1. az (1) bekezdés a)-i) és k) pontjaiban felsoroltak;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

 

A Társaság a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:

 • a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
 • ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
 • ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.

 

Ha a Társaság a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a 2. bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.

 

A bekezdés nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben

 • az érintett már rendelkezik az információkkal;
 • a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e bekezdésben említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;
 • az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy
 • a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

 

III. Az érintett hozzáférési joga

 

 • Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

 

 • A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

 • A (2) bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

 1. A helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

 1. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

 • Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett a 3. Fejezet IX. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 3. Fejezet IX. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére az 1. Fejezet II. cikk (3) bekezdés a) pontjában említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

 • Ha a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

 • Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

 • Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett a 3. Fejezet IX. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

 • Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

 • A Társaság az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

VII. Tájékoztatás helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról

 

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a fentiek szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja e címzettekről.

 

VIII. Az adathordozhatósághoz való jog

 

 • Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az 1. fejezet II. cikk (2) bekezdés a) pontja vagy az 1. fejezet II. cikk (4) bekezdése szerinti hozzájáruláson, vagy az 1. fejezet II. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti szerződésen alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

 • Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

 • Az (1) bekezdésben említett jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot szabályozó rendelkezéseket. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

 • Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

 1. A tiltakozáshoz való jog

 

 • Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen – ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is –, ha az adatkezelés közérdekű vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához, illetve a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 • Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

 • Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

 • Az (1) és (2) bekezdésben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

 

 • Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

 

 1. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 

 • Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

 • Az (1) bekezdésben említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az előző cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.

 

 • Az érintettet nem kell az (1) bekezdésben említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 

 1. a Társaság megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 2. a Társaság az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az (1) bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

 • Ha a Társaság még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a (3) bekezdésben említett feltételek valamelyikének teljesülését.

 

 1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

 

 • Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

 

 • Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

 

XII. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

 • A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

 

 • Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

 

XIII. Az érintettek képviselete

 

 • Az érintett jogosult arra, hogy panaszának a nevében történő benyújtásával, jogainak a nevében való gyakorlásával, valamint – ha a tagállam joga ezt lehetővé teszi – a kártérítési jognak a nevében történő érvényesítésével olyan nonprofit jellegű szervet, szervezetet vagy egyesületet bízzon meg, amelyet valamely tagállam jogának megfelelően hoztak létre, és amelynek az alapszabályában rögzített céljai a közérdeket szolgálják, és amely az érintettek jogainak és szabadságainak a személyes adataik vonatkozásában biztosított védelme területén tevékenykedik.

 

 • A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az adott tagállamban az e cikk (1) bekezdésében említett bármely szerv, szervezet vagy egyesület – az érintettől kapott megbízástól függetlenül – jogosult legyen arra, hogy a felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be, valamint hogy gyakorolja a fent említett jogokat, ha megítélése szerint az érintett személyes adatainak kezelése következtében megsértették az érintett e rendelet szerinti jogait.

 

XIV. A kártérítéshez való jog és a felelősség

 

 • Minden olyan személy, aki e rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.

 

 • Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az e rendeletet sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be az e rendeletben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

 

 • Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül az e cikk (2) bekezdése szerinti felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

 • Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és – a (2) és (3) bekezdés alapján – felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó az érintett tényleges kártérítésének biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

 

 • Ha valamely adatkezelő vagy adatfeldolgozó a (4) bekezdéssel összhangban teljes kártérítést fizetett az elszenvedett kárért, jogosult arra, hogy az ugyanazon adatkezelésben érintett többi adatkezelőtől vagy adatfeldolgozótól visszaigényelje a kártérítésnek azt a részét, amely megfelel a (2) bekezdésben megállapított feltételek értelmében a károkozásért viselt felelősségük mértékének.

 

 • A kártérítéshez való jog érvényesítését célzó bírósági eljárást az előtt a bíróság előtt kell megindítani, amely a XI. cikk (2) bekezdésében említett tagállam joga szerint illetékes.

 

Mellékletek:

10 melléklet online időpontfoglalás szolgáltatás

11 melléklet online üzenetküldés szolgáltatás

13 melléklet ajándéksorsolás

14 melléklet direkt marketing